§ 1.  Postanowienia ogólne

 

1.     Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-papilio.pl prowadzony jest przez Paulinę Kozak, Mateusza Kozak Papilio s.c., Mosty 22i, 72-132 Mosty, NIP 8561897960, REGON 382335345, adres e-mail: kontakt@sklep-papilio.pl

 

2.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia, odzieży i pozostałych akcesoriów za pośrednictwem Internetu na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz Europy.

 

3.     Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.

 

4.     Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. 

 

5.     Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.§ 2.  Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

 

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

 

Cena – określona z złotych polskich wysokość wynagrodzenia należnego sprzedawcy od Klienta tytułem przeniesienia własności Towaru, Cena wskazana na stronie sklepu zawiera podatek VAT

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepodjadająca osobowości, prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konto – indywidualnie przypisany zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu do którego Klient poprzez podanie nazwy i hasła ma indywidualny dostęp;

 

Przedsiębiorca Konsument – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162), który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej;

 

Regulamin – niniejszy Regulamin;

 

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

 

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem§ 3.  Wymagania techniczne

1.     Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

2.     Do dokonania zakupów w Sklepie nie jest wymagane posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

 

3.     W celu nabycia towarów i usług Klient nie jest zobowiązany założenia konta na stronie Sklepu


§4.  Cena i opłaty

 

1.     Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 

2.     Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego ceny stają się wiążące.

 

3.     Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

4.     W cenie nie uwzględniono kosztów transportu. W momencie potwierdzenia złożenia zamówienia podany jest koszt transportu.

 

5.     Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:

a.     przelewem za pośrednictwem usługi płatności – przelewy24, (przelew online BLIK, Google Pay, Apple Pay)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b.     zwykłym przelewem na rachunek bankowy w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia;

PAPILIO S.C. Paulina i Mateusz Kozak

Mosty 22i

72-132 Mosty

nr rach. ALIOR Bank : 30 2490 0005 0000 4530 7835 1486

c.     za pobraniem.

 

6.     Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone przez Klienta, z wyjątkiem płatności za pobraniem, będą anulowane w przypadku upływu 7dni od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

7.    W przypadku częściowej zapłaty ceny za Towary zamówienie w całości ulega anulowaniu.

 

8.    W przypadku Konsumenta, Sklep wystawia paragon jako dowód sprzedaży, w przypadku przedsiębiorców lub Przedsiębiorców Konsumetna, Sklep wystawia fakturę jako dowód sprzedaży. Na prośbę Konsumenta, Sklep może wystawić fakturę VAT. W przypadku wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedającego przed dokonaniem płatności.§ 5. Zamówienia

1.   Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści.

 

2.   Sklep przyjmuje zamówienia przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

 

3.   Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

4.   Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.

 

5.   Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, telefonu komórkowego. 

 

6.   Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

7.   Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku niezwłocznie, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.

 

8.   Informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

9.   Sprzedawca zaczyna realizację zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i wpływu środków na rachunek Sprzedającego. Sklep zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie później niż 30 dni od wysłania potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości w powyższym terminie, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub realizacji pozostałej części zamówienia.§ 6. Dostawa Towaru

 

1.     Klientowi przysługują następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1.     za pośrednictwem firmy kurierskiej;

2.     za pośrednictwem sieci paczkomatów;

3.     za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A..

 

2.      Skrytki w paczkomatach InPost oraz przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej mają ograniczone wymiary, co może spowodować niedostępność tej opcji dostawy dla niektórych zamówień.

 

3.      W przypadku przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego, Klient ma obowiązek zweryfikować w momencie odbioru, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W przypadku, gdy opakowanie lub Towar są uszkodzone, Klient obowiązany jest nie przyjąć przesyłki i sporządzić protokół szkody zgodnie z regulaminem danej firmy kurierskiej oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.

4.    W przypadku odbioru przesyłki w paczkomacie, Klient ma obowiązek zweryfikować w momencie odbioru, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W przypadku, gdy opakowanie lub Towar są uszkodzone, Klient obowiązany jest nie przyjąć przesyłki i postępować zgodnie ze wskazówkami na paczkomacie.  

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Kosnumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.  W przypadku, gdy zamówienie obejmowało kilka Towarów dostarczonych partiami, termin do odstąpienia od umowy liczony jest od wydania ostatniego produktu.

 

2.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

3.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.     świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.      dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.      świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie listu poleconego przesłanego na adres sklepu lub na adres email sklepu kontakt@sklep-papilio.pl. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5.     Zwracany Towar nie powinien nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.  Zgodnie z  art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pk. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. W przypadku zwrotu uszkodzonego Towaru lub noszącego ślady użytkowania, Sprzedawca ma prawo zwrócić jedynie część ceny za Towar, proporcjonalnie do stwierdzonych uszkodzeń lub zabrudzeń.

 

 

6.     Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). W przypadku nie odesłania Towaru, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

 

7.     Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zobowiązany zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w tym koszty przesyłki do Klienta Towaru, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu towaru

 

8.     Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.

 

9.     Poprzez zawarcie umowy Klient potwierdza, iż został pouczony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru, a w przypadkach określonych w §7 ust. 2 niniejszego regulaminu, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.  Formularz wraz z dalszą instrukcją odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

 

§ 8. Reklamacja

 

1.     Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna w okresie dwóch lat od wydania Towaru.

 

2.     Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili dokonania zamówienia.

 

3.     Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a.     nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.     nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c.     nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d.     został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

 

4.   W przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta, gdzie wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta.

 

5.   W przypadku wady Towaru, Klient jest uprawniony do:

 

a.     żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji  do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

b.     odstąpienia od umowy w przypadku gdy wada ma charakter istotny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

c.     wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

d.     usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 

6.     Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. W przypadku wymiany Towaru na nowy termin ten biegnie od początku.

 

7.     Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu.

 

8.     Zaleca się, aby Klient podczas zgłaszania reklamacji podał informację, które pomogą usprawnić proces reklamacji tj:

-         Okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady;

-         Określenia sposobu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi;

Wskazania danych kontaktowych składającego reklamację;

9.     Klient powinien złożyć Sklepowi żądanie wynikające z rękojmi nie później niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 

1.     W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna. . Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

10.  Po uznaniu reklamacji Klient powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep. Koszty związane z dostarczeniem towaru do Sklepu, zostaną zwrócone Konsumentowi po rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru będzie nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić Towar na miejscu, w którym się znajduje.

 

11.  Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

 

 

§ 9. Gwarancja

 

1.     Towary są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta. 

2.     Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w Towarze z wyłącznej winy Klienta tj.

a.     uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Klienta;

b.     uszkodzeń i wad powstałych wskutek używania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew dołączonej instrukcji obsługi;

c.     ingerencji w Towar podjętych przez Klienta we własnym zakresie

 

3.     Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

 

4.     W przypadku uznania gwarancji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot zapłaconej za Towar ceny, wymiana Towaru, naprawienie Towaru. Klient może wybrać jedną z opcji proponowanych przez Sprzedawcę.

 

5.     Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Klient może złożyć reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres pocztowy Sklepu. W oświadczeniu Klient powinien opisać wadę i określić swoje żądanie przewidziane w ramach gwarancji.   

 

6.     W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem zażądał zwrotu zapłaconej za Towar ceny, wymiany Towaru lub naprawienia Towaru, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

 

7.     Wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny zostać zgłoszone bezpośrednio do Sprzedawcy.

 

8.     Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

9.     Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.§ 10. Dane osobowe

Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.§ 11. Prawa autorskie

 

1.     Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.

 

2.     Wszelkie treści i zdjęcia umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.

 

3.     Logo Sklepu jest prawnie chronione.

 

4.     W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.§ 12. Pliki Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 

1.     Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

2.     Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.

 

3.     W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.

 

4.     Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

§13. Newsletter

 

1.      Klient poprzez wyrażenie zgody w może zapisać się do otrzymywanie Newsletter od Sklepu. Usługa ta obejmuje swoim zakresem regularne przesyłanie oferty Sklepu na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu.

 

2.      Od momentu wyrażenia zgody aż do jej cofnięcia Klient będzie otrzymywał Newsletter.

 

3.      W każdej chwili, Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newsletter poprzez wysłanie na adres e-mail: sklep.papilio@gmail.com oświadczenia o rezygnacji korzystania z usługi otrzymywania Newslettera.

 

4.      Klient jest zobowiązany do niewysyłania bezprawnych treści, zwłaszcza przesyłania nieprawidłowych danych osobowych subskrybenta Newsletter.

 

5.      Treści zamieszczone w Newsletter są objęte prawami autorskimi i ich kopiowanie, edytowanie, a także wykorzystywanie niezgodnie z przepisami prawa lub bez zgody Sklepu jest zabronione.

 

6.      Sklep zastrzega sobie możliwość zakończenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletter do Klientów w każdym czasie.

 

7.      Reklamacje w zakresie usługi Newslettera można składać na adres e-mail: sklep.papilio@gmail.com.

 

8.      W przypadku braku odpowiedzi przez Sklep na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

 

9.      Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

 

§14. Pozostałe postanowienia

 

1.     Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.

 

2.     Strony obowiązuje prawo polskie.

 

3.     Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

4.     Klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://sklep-papilio.pl/ oraz za pośrednictwem adresu e - mail: kontakt@sklep-papilio.pl. Sklep udzieli odpowiedzi na kontakt niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 48godzin od momentu otrzymania wiadomości. Zapytania można również kierować na adres korespondencyjny.

 

 

5.   Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 782 258 646, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

 

 

6.     Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

7.     Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

8.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2022r

Product added to wishlist